DH

Čo je to?

DH – digitálna humanistika (tiež digitálne humanitné štúdiá, digitálne humanitné vedy – z angl. Digital Humanities) je nová, dynamicky sa rozvíjajúca inter- a trans-disciplinárna akademická oblasť netriviálne využívajúca výpočtové a digitálne technológie pre skúmanie problematiky humanitných disciplín. Základným konceptuálnym rámcom digitálnej humanistiky je plné využitie možností, ktoré prináša technológia digitalizácie ako „aktu remediácie“, vyplývajúce z univerzality digitálneho kódu a možnosti manipulovania so symbolmi reprezentovanými v binárnom kóde.

DH-metódy

Pod netriviálnym využitím informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) v projektoch digitálnej humanistiky sa majú na mysli projekty špecificky dizajnované za týmto účelom, v ktorých sa humanitný problém transformuje tak, aby sa dal analyzovať pomocou metód akými sú napr. analýza veľkých dát (big data analysis) a sietí (network analysis), extrakcia dát (data mining), výpočtová textová a naratívna analýza, vizuálna analýza, rekonštrukcia a modelovanie vo virtuálnom priestore, tvorivá interaktívna internetová spolupráca atď.

Etablovanie

Hoci digitálna humanistika je ešte stále v procese svojho vlastného hľadania sa a definovania, v poslednej dobe sa veľmi úspešne etabluje už aj v akademickom prostredí na najprestížnejších univerzitách ako aj na menej prestížnych vysokých školách po celom svete pracoviská vo forme centier alebo laboratórií digitálnej humanistiky (napr. Harvard University, Yale University, UCLA, University of Oxford, Cambridge University, londýnska King’s College a pod.). Na týchto pracoviskách sa okrem realizovania vedecko-výskumných projektov uskutočňuje aj výučba vo forme špecializovaných praktických kurzov digitálnej
humanistiky. Dynamicky sa etablujúca digitálna humanistika má už svoje odborné učebnice (napr. The Digital Humanities: Primer for Students and Scholars, Understanding Digital Humanities, Text Analysis with R for Students of Literature, Digital Humenities Pedagogy: Practices, Principles and Politics), vedecké monografie (napr. J. Thompson Klein (2015). Interdisciplinine Digital Humanities. Boundary Work in an Emerging Field (Ed.) T. Arnold, L.Tilton. (2015). Humanities Data in R. Exploring Networks, Geospatial Data, Images, and text, (ed.). Sh. Graham.(2016). Exploring Big Historical Data. The Historian’s Macroscope), medzinárodné profesijné organizácie, vedecké časopisy (napr. Digital Humanities Quarterly,
DSHjournal, Digital Scholarship in the Humanities).

Centrá DH

Centrá digitálnej humanistiky vznikajú tiež mimo akademickej sféry s cieľom integrovať a zastrešovať v jednotlivých štátoch, ale i kontinentálne a celosvetovo aktivity v oblasti digitálnej humanistiky (EADH – European Association For DH, ADHO – Alliance of Digital Humanities Organisations, ACH – The Association for Computers and the Humanities).

V stredoeurópskom priestore už existujú prvé centrá a laboratória digitálnej humanistiky (v Rakúsku ACDH Rakúskej akadémie vied, v Poľsku Laboratórium digitálnej humanistiky na Varšavskej univerzite). U nás je Laboratórium digitálnej humanistiky FF UCM prvým svojho druhu na Slovensku.

Viac informácií o DH napr. TU.