Prednáška: Skúsenosti z budovania centra DH v Rakúsku

13. februára 2017 usporiadalo LDH FF UCM prednášku s názvom Skúsenosti z budovania centra DH v Rakúsku. Pozvaný bol Matej Ďurčo, pracovník Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) Rakúskej akadémie vied. Poslucháčov, medzi ktorým boli okrem pracovníkov FF aj zástupcovia vedenia univerzity a hostia z iných pracovísk, oboznámil s vývojom a aktivitami mladého centra ACDH-ÖAW vo Viedni. Priblížil tiež najdôležitejšie projekty, ako aj vzťahy a vzájomné ovplyvňovanie vedeckých, technických a organizačných aspektov centra. Prednáška bola nielen pútavým vstupom do sveta digitálnej humanistiky, ale aj praktickým návodom, ako začať budovať úspešné centrum.

Založenie LDH

Dňa 24.1.2017 bolo schválením Uznesenia č. 3/2017 Akademického senátu FF UCM v Trnave založené prvé slovenské vedecko-pedagogické pracovisko zamerané na oblasť digitálnej humanistiky: Laboratórium digitálnej humanistiky FF UCM (LDH FF UCM). S myšlienkou vzniku takto špecializovaného pracoviska prišli prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie, prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. z Katedry germanistiky a Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave. Bližšie informácie o jeho misii, cieľoch a aktivitách nájdete v časti Misia.