Založenie LDH

Dňa 24.1.2017 bolo schválením Uznesenia č. 3/2017 Akademického senátu FF UCM v Trnave založené prvé slovenské vedecko-pedagogické pracovisko zamerané na oblasť digitálnej humanistiky: Laboratórium digitálnej humanistiky FF UCM (LDH FF UCM). S myšlienkou vzniku takto špecializovaného pracoviska prišli prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie, prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. z Katedry germanistiky a Mgr. Bogumiła Suwara, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave.

Bližšie informácie o jeho misii, cieľoch a aktivitách nájdete v časti Misia.

Leave a Reply